Provozní a sanitační řád sauny

Provozní a sanitační řád je zpracován podle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhl. č. 135/2004 Sb. včetně jejich příloh a vyhl. č. 151/2011 Sb. a je vyvěšen na přístupném místě v prostoru sauny.

1. Všeobecné údaje
Zařízení:
Sauna
Fryčajova 901
Bystřice pod Hostýnem
tel. 573 380 096

Provozovatel:
Zdeněk Rolinc
Pod Zábřehem 1503
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 88748596
Tel: 573 378 187, mobil: 602 733 742

Provozní doba pro veřejnost je Po, Út, Čt, Pá a So od 16:00 do 21:00 hodin, přičemž v Po a Čt je provoz mužů, v Út žen a v Pá a So je provoz podle pohlaví společný. Kromě pevně stanovené provozní doby je možné saunu provozovat po dohodě i mimo tyto stanovené provozní hodiny pro potřebu především škol, družin, školek o jiných spolků či skupin.

Pohotovostní lékařská služba: 155
Veřejný požární útvar: 150
Policie ČR: 158
Městská policie: 573 501 950

Využití zařízení:
Kapacita sauny je současně 24 osob, přičemž 12 jich může být v potírně a 12 v odpočívárně, sprchách či ochlazovně. Využití pro veřejnost ve stanovenou provozní dobu.

Zařízení tvoří následující provozní místnosti:
Název místnosti plocha m2 podlaha
potírna muži 4,36 keramická dlažba
potírna ženy 4,36 keramická dlažba
ochlazovna muži  10,25 keramická dlažba
ochlazovna ženy 10,05 keramická dlažba
odpočívárna muži 20,00 keramická dlažba
odpočívárna ženy 20,06 keramická dlažba
Atrium s bazénem 23,54 keramická dlažba
Vedlejší prostory: plocha m2 podlaha
šatna muži  11,00  keramická dlažba
šatna ženy 10,28  keramická dlažba
předsíňka muži 4,56 keramická dlažba
WC muži  2,28 keramická dlažba
WC ženy 3,56 keramická dlažba
úklidová místnost 2,28 keramická dlažba
místnost pro obsluhu, sklad 18,50 PVC

2. Technické a přístrojové vybavení
Ochlazovací bazén
rozměr 4,66 m2
hloubka 1,00 m
objem 4,66 m3
materiál betonové roury – technologie DLW, folie 1,5 mm – měkčené PVC
odvod vody přes Skimmer
přítok dvě trysky
vypouštění podlahová vpusť
úpravna vody – pitná voda
Recirkulace vody

Voda nasátá oběhovým čerpadlem převážně od skimmeru a částečně dnovou výpustí prochází přes filtr hrubých nečistot u skimeru, filtr jemných nečistot před čerpadlem přes chlorátor do horní části filtrační nádoby a tady protéká pískovou filtrační náplní. Následně pak přes šesticestný ventil zpátky tryskami do ochlazovacího bazénu.

Filtraci lze provádět ručním zapnutím a vypnutím v případě spuštění provozu mimo pravidelné provozní hodiny, nebo v případě stabilního provozu automaticky programovatelnými hodinami. Praní filtru se provádí v souladu s návodem k obsluze, pokud se tlak ve filtračním zařízení zvýší a ukazatel tlakoměru na filtrační nádobě se přiblíží k červenému poli. Voda použitá k proplachování filtru odchází přes šesticestný ventil do kanalizace. Chybějící voda je následně doplněna až po přepadový otvor.

Voda v bazénu musí odpovídat vyhlášce 135/2004 Sb §27.
Chemický a mikrobiologický rozbor se provádí po každém měsíci provozu. Provádí jej Vodní zdroje Holešov a jeho výsledky sděluje provozovateli a zaznamenává do elektronického informačního systému.

Koncentrace volného chloru musí být udržována v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l vody, což lze regulovat zvýšením na stupnici chlorátoru, případně výměnou pomalu se rozpouštějící chlorové tablety v chlorátoru. Hodnota PH musí odpovídat rozsahu 7,0 – 7,8. Kontrola dodržená požadovaných hodnot se provádí každý provozní den před uvedením sauny do provozu a naměřené hodnoty se zaznamenají do provozního deníku. Doplňování pitné vody se provádí denně po ukončení provozní doby. Množství dopouštěné vody se řídí množstvím návštěvníků v sauně, nejméně však 30 l na jednoho návštěvníka. Neodpovídají-li naměřené hodnoty kvality vody požadovaným ukazatelům, provede se okamžitě úprava vody vhodnými chemickými prostředky (PH+, PH-, dávkováním chlóru), či částečnou nebo úplnou výměnou vody v bazénu, což se také značí do provozního deníku. V případě překročení nejvyšší mezní hodnoty ukazatele jakosti vody, odstaví provozovatel ochlazovací bazén do doby odstranění závady a o této skutečnosti bude písemně informovat návštěvníky sauny vyvěšením informace v pokladně sauny v souladu s ustanovením § 6 vyhl. č. 151/2011.

Potírna
Okamžitá kapacita potírny je 2x 6 osob, přičemž provoz potíren se upravuje podle počtu návštěvníků, tzn, že jedna kabina je v provozu po celou dobu a druhá se zapíná s dostatečným předstihem před předpokládaným dosažením kapacity potírny, případně se po snížení počtu návštěvníků předčasně vypne, o čemž návštěvníky informuje provozovatel. Jsou-li v provozu obě potírny současně je na jedné nastavena vyšší a na jedné nižší provozní teplota. Saunová kamna typ SV, příkon 12 kW, regulátor typ S 150 s možností nastavení požadované teploty v rozsahu od 60 do 110 °C. Obě potírny jsou vybaveny nástěnným teploměrem pro kontrolu teploty v potírně, přesýpacími 15 minutovými hodinami, intimním osvětlením, případně podle požadavků návštěvníků i džberem s pitnou vodou a případně esenciálním olejem. Při používání polévání kamenů na kamnech by neměla vlhkost v potírně dlouhodobě překročit doporučenou hodnotu 15%.

3. Chování v sauně
V celém objektu platí přísný zákaz kouření, a to včetně ochlazovny.
Návštěvník je povinen podrobit se pokynům provozáře sauny a dodržet „Provozní a sanitační řád sauny“.

V průběhu vlastní lázně – od odchodu ze šatny do ukončení celé procedury včetně pobytu v odpočíváme – je návštěvník nahý (z hygienických a fyziologických důvodů). Dbá na udržení hygieny prostředí tím, že při sezení na pryčnách potírny či lavicích ochlazovny, odpočívárny a šatny používá k podložení ručník nebo jinou vhodnou textilní podložku. Ve všech prostorách sauny se pohybuje bos nebo ve vlastní ochranné obuvi (např. nazouvácích), kterou odkládá jen před vstupem do potírny nebo ochlazovacího bazénku. Pohybuje se opatrně, aby nedošlo k úrazu.

Během pobytu v mokré části lázně nepožívá nápoje, nejí, věnuje se plně požitku z lázně. Snaží se chovat korektně a diskrétně k ostatním a přispět k udržení vysoké hygienické estetické a společenské úrovně sauny.

Saunování dětí se povoluje jedině za přímého dozoru dospělé osoby. Správný postup lázně je uveden v „Desateru sauny“. Tomuto postupu se musí všichni návštěvníci podrobit. Neukázněný návštěvník bude upozorněn na nutnost dodržování pravidel saunování a pokud neuposlechne, bude ze sauny vykázán a nebude mít do sauny přístup.

Před použitím lázně je návštěvník povinen se osprchovat teplou vodou a omýt se mýdlem.

Návštěvníci lázně jsou povinni po opuštění potírny před vstupem do ochlazovací nádrže použít sprchy, aby spláchli pot. Na tuto skutečnost je také upozorňují informační tabulky v sauně případně personál sauny. Ručníky musí mít návštěvník na každou lázeň čisté. Do mokrého provozuje zakázáno přinášet jakékoliv skleněné nádoby. Lázeň v sauně je určena především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem. Čisté ručníky, osušky a prostěradlo si mohou návštěvníci za poplatek zapůjčit na saunovací cyklus u obsluhy sauny.

Použití lázně v sauně je zakázáno osobám, které trpí zjevnými příznaky akutního onemocnění (horečkou, celkovou schváceností, kašlem, zarudlými spojivkami, bolestmi hlavy, malátností, přenosnými záněty horních cest dýchacích), dále osobám s chorobami budícími odpor (kožní vyrážky, otevřené hnisající nebo krvácející rány aj.). Vstup není rovněž povolen osobám, jež jsou bacilonosiči střevních chorob, jakož i členům rodin, jejichž příslušník trpí některou infekční chorobou (karanténa).

Do objektu sauny je zakázán přístup osobám opilým nebo podnapilým, zahmyzeným apod.

V sauně musí být z bezpečnostních důvodů přítomny vždy nejméně dvě osoby.
Po skončení lázně v mokré části objektu sauny se mohou návštěvníci občerstvit. Poplatky za občerstvení se platí provozáři sauny.
Konzumace a prodej lihovin není v objektu sauny dovolen, stejně jako prodej cigaret.

4. Hygiena, úklid, sanitace
Za dodržování hygienických a protiepidemických předpisů a opatření odpovídá provozář sauny. Především zabezpečuje ochranu před přenosnými nemocemi.
Provozář sauny je povinen dbát pokynů orgánu hygienické služby, dodržovat hygienické, předpisy a provádět opatření k zabezpečení hygieny provozu sauny.
Provozář sauny kontroluje dodržování ustanovení „Provozního a sanitačního řádu sauny“ i „Návštěvního řádu sauny“ všemi uživateli.

Provozář sauny musí být vybaven ochranným oděvem a ochrannou obuví a musí ji používat. Ochranný oděv tvoří lehké tričko s dlouhým nebo krátkým rukávem, kalhoty s krátkými nebo dlouhými nohavicemi, obuv s protiskluzovou podrážkou a při úklidu používá ochranu těla a rukou před potřísněním desinfekčními prostředky. Provozář sauny je povinen věnovat stálou péči osobní hygieně, především čistotě a zdravému stavu pokožky rukou a nohou. Před nastoupením směny si musí umýt ruce teplou vodou a mýdlem. Ochranný oděv musí být čistý a měněn podle potřeby. Provozář sauny je povinen mít zdravotní průkaz. Podle potřeby se musí podrobovat preventivním a mimořádným lékařským prohlídkám.

5. Harmonogram úklidových a desinfekčních prací
Denní úklid prostor, který bude prováděn po ukončení provozní doby: umytí stolů, židlí, lavic a odpočívacích lehátek, vytření prostor šatny, odpočívárny, WC, sprch a chodby. Omytí vybavení a setření podlahy potírny desinfekčním prostředkem. Dále je nutno vysypat odpadkové koše a vynést odpadky, vyjmout z odkládacích nádob použité ručníky a osušky a provést desinfekci nádob. Praní prádla zajišťuje provozovatel. Čisté prádlo je uloženo v uzavíratelné skříni v kanceláři sauny, použité se po ukončení saunování nechá vyschnout v otevřených potírnách a suché se uloží do košů ve skladu sauny a následně provozovatel zajistí jeho praní, před dalším použitím. Provozovatel třídí odpad. Plastový odpad je ukládán ve velkém plastovém odpadovém pytli ve skladu sauny a pravidelně ukládám do kontejneru na plasty, ostatní odpad je denně vynášen do nádob na TKO před objektem KD Sušil.
Denně před provozní dobou provést důkladné vytření schválenou desinfekci Hlavním hygienikem MZCR, která musí být střídána v nepravidelných intervalech (Chloramin, Sávo, Persteril, Orthosan) prostor před potírnou a ochlazovacího bazénu po předchozím spláchnutí teplou vodou. Zde dbát na účinné použití desinfekčních prostředků a řádné vytření do sucha.

Jedenkrát za týden provést umytí sprch, obkladů a bazénu prostředkem k odstranění vodního kamene. Jednou za týden provést umytí a desinfekci šatních skříněk uvnitř i na povrchu. Setření prachu na nábytku a zařízení v prostorách sauny provádět podle potřeby, nejméně jednou týdně.
Každý den vydesinfikovat záchodová sedadla, kliky dveří a okolí, baterie sprch a umyvadel. Podle potřeby doplňovat toaletní papír, tekuté mýdlo do dávkovačů a papírové ručníky.

Jedenkrát za dva měsíce provést generální úklid všech prostor sauny.
O provedeném úklidu a desinfekci se provede záznam do „Úklidové knihy“.

6. První pomoc a hygiena provozu
Pro potřeby první pomoci je udržována přiměřená zásoba léků a zdravotnických pomůcek Lékárnička první pomoci je vybavena podle ON 84 6635 a je umístěna v kanceláři sauny Úrazy návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, jsou zaznamenány do deníku, který je stále v lékárničce.
Při jakémkoli poranění nebo nevolnosti, vzniklým v průběhu lázně, požádá postižený ostatní spoluúčastníky o pomoc při ošetření. Není -li toho sám schopen, postarají se ostatní účastníci lázně o přivolání provozáře sauny a pomohou při poskytování první pomoci postiženému. V nutném případě vyčká postižený příchodu přivolaného lékaře.

7. Odpovědnost za provoz sauny
Za provoz sauny, dodržování „Provozního a sanitárního řádu sauny“ odpovídá provozovatel a osoby jím pověřené a řádně poučené.

V Bystřici pod Hostýnem, 12.9.2012

Souhlas OHS